Witaj na stronie projektu Do pracy – Gotowi – Start!

„Do pracy – Gotowi – Start!

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 r.ż. (NEET)”


Cel projektu:

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób młodych, w wieku 15-24 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), biernych zawodowo oraz niezarejestrowanych w urzędach pracy.

W projekcie przewidziany jest udział 90 osób, w tym 54 kobiet i 36 mężczyzn.


PLANOWANE EFEKTY:

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to m.in.

 • liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu-58%,
 • liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu-78%,
 • liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych-96%.

Efektem końcowym projektu będzie osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie: 43% dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych, 17% dla osób niepełnosprawnych, 36% dla osób o niskich kwalifikacjach.


WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 516 644,00 PLN


WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

1 393 644,17 PLN


Kto może skorzystać:

Uczestnikiem Projektu może być osoba należąca do grupy NEET (w tym również osoby niepełnosprawne), która spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. bezrobotna lub bierna zawodowo
 2. niezarejestrowana w urzędzie pracy
 3. nieuczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym jest rozumiane jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
 4. w przedziale wiekowym 15-24 lat (tj. ukończyła 15 rok życia i nie ukończyła 25 roku życia – wiek uczestników Projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie),
 5. zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwo podkarpackie
 6. nieuczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,

Co oferujemy:

 1. uczestnictwo w zajęciach z indywidualnego doradztwa zawodowego,
 2. grupowe poradnictwo zawodowe,
 3. indywidualne konsultacje z psychologiem,
 4. pośrednictwo pracy,
 5. wysokiej jakości szkolenia zawodowe zgodne z Indywidualnym Planem Działania (IPD) każdego z Uczestników
 6. płatne staże zawodowe

Dokumenty rekrutacyjne pobierz tutaj.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”. Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”.
Projekt realizowany jest przez Danmar Computers Małgorzata Mikłosz, ul. K. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, w partnerstwie z fundacją Viva Femina, ul. R. Alsa 2/1, 35-030 Rzeszów.

Nr projektu: WND-POWR.01.02.02-18-0177/15
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.05.2017 r.