O projekcie


Cel projektu

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób młodych, w wieku 15-24 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), biernych zawodowo oraz niezarejestrowanych w urzędach pracy z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”. Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”. Projekt realizowany jest przez Danmar Computers Małgorzata Mikłosz, ul. K. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, w partnerstwie z fundacją Viva Femina, ul. R. Alsa 2/1, 35-030 Rzeszów.

Nr projektu: WND-POWR.01.02.02-18-0177/15
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.05.2017 r.


Warunki udziału w projekcie

W projekcie zakładamy udział 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn), które spełniają następujące kryteria:

 1. Zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Osoba z tzw. kategorii „młodzież NEET” tj.: osoba w wieku 15-24 lat, w tym osoba niepełnosprawna, spełniająca łącznie następujące kryteria:
  1. bezrobotna lub bierna zawodowo,
  2. niezarejestrowana w urzędzie pracy,
  3. nieuczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  4. nieuczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
  5. nieuczestnicząca w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.
 3. Osoba z niepełnosprawnościami – to osoba niepełnosprawna, w rozumieniu ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375);
 4. Osoba z grupy wyłączonej z objęcia wsparciem, tj. osoba młoda, w tym niepełnosprawna, w wieku 15 -29 lat, pozostająca bez pracy z tzw. kategorii „młodzieży NEET” należąca do jednej z następujących grup docelowych:
  1. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
   1. wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
   2. wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
   3. wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
  2. matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  3. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
  4. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
  5. matki przebywające w domach samotnej matki,
  6. osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

W ramach projektu oferujemy dla wszystkich uczestników:

 1. indywidualne doradztwo zawodowe;
 2. grupowe poradnictwo zawodowe;
 3. indywidualne konsultacje z psychologiem;
 4. szkolenia zawodowe;
 5. staż zawodowy;
 6. pośrednictwo pracy.

Zapewniamy uczestnikom projektu:

 1. stypendium szkoleniowe;
 2. comiesięczne stypendium stażowe;
 3. zwrot kosztów dojazdu;
 4. wyżywienie podczas szkoleń z grupowego poradnictwa zawodowego;
 5. podręczniki/skrypty tematyczne do szkoleń zawodowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zajęcia będą odbywać się na terenie Rzeszowa.


Wsparcie w ramach projektu

Etap 1 – Indywidualne doradztwo zawodowe

W ramach tego etapu przeprowadzona zostanie analiza potrzeb zawodowych uczestników projektu, określone zostaną ich możliwości, umiejętności i zainteresowania na podstawie których zostanie zaplanowana możliwość wyboru dalszej edukacji i podniesienia kwalifikacji zawodowych. Opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania, który będzie określał ścieżkę rozwoju edukacyjnego i zawodowego każdego z uczestników projektu. Indywidualne doradztwo zawodowe obejmie również indywidualną pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych tj. listu motywacyjnego oraz CV. Zadanie realizowane będzie w wymiarze 6 godzin (2 spotkania po 3 godziny).

Etap 2 – Grupowe poradnictwo zawodowe

W ramach projektu zaplanowano 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin) grupowego poradnictwa zawodowego. Podczas zajęć uczestnicy projektu będą uczyć się rozpoznawania własnych zainteresowań, umiejętności predyspozycji czy ograniczeń. Grupowe poradnictwo zawodowe obejmie zagadnienia w zakresie planowania kariery zawodowej, aktywnego poszukiwania pracy oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnikom zostanie przekazana wiedza z zakresu prawa pracy, form zatrudnienia i samozatrudnienia oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Etap 3 – Indywidualne konsultacje z psychologiem

W projektu każdy uczestnik zostanie również objęty wsparciem psychologa. Podczas spotkań z psychologiem przeprowadzona zostanie diagnoza barier psychologicznych, które utrudniają efektywne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. W trakcie spotkań przeprowadzone zostaną badania psychologiczne, które umożliwią określenie sfery poznawczo rozwojowej każdego z uczestników projektu indywidualnie. Uczestnicy będą mieli również możliwość zaplanować i przedyskutować sposoby rozwiązywania różnorodnych problemów natury zarówno osobistej jak i zawodowej. Spotkania będą zaplanowane w taki sposób, aby dać uczestnikom projektu możliwość wspierania i motywowania ich podczas całego okresu trwania projektu. Zaplanowano 5 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem na każdego uczestnika.

Etap 4 – Szkolenia zawodowe

Każdy z uczestników projektu weźmie udział w wysokiej jakości szkoleniu zgodnym z przygotowanym IPD. Wstępna lista przygotowanych szkoleń to m.in.: Technik informatyk, Technik hotelarstwa, Technik usług kosmetycznych, Operator wózków widłowych z napędem silnikowym, Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy. Szkolenia będą się kończyć egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

Etap 5 – Staż zawodowy

Kolejną formą wsparcia będą 3 – miesięczne płatne staże zawodowe. Staże będą odbywać się na podstawie umowy zawartej pomiędzy stażystą, wnioskodawcą, a podmiotem przyjmującym na staż. Dla każdego z uczestników na podstawie jego IPD zostanie opracowany program stażu. Stażysta będzie wykonywał swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, który zostanie wyznaczony po stronie podmiotu przyjmującego na staż.

Etap 6 – Pośrednictwo pracy

Wsparciem w ramach pośrednictwa pracy zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu. Celem spotkań będzie ukierunkowanie potrzeb zawodowych uczestników projektu i możliwości w odniesieniu do rynku pracy. Pośrednik pomoże uczestnikowi projektu w sporządzeniu i zgromadzeniu dokumentów, niezbędnych w procesie rekrutacji we wskazanej firmie. Będzie monitorował przebieg aplikacji oraz wspierał uczestnika projektu podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Spotkania będą organizowane w wymiarze 10 godzin dla każdego uczestnika (5 spotkań po 2 godziny)..